top of page
Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden:

De koper bevestigt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de hierna vermelde leverings, plaatsings- en verkoopsvoorwaarden van de verkoper en ermee in te stemmen.

 1. In elke contractuele verbintenis primeren onderstaande algemene voorwaarden en zijn zij exclusief met uitsluiting van de voorwaarden van de andere contractspartij van kracht.

 2. Alle prijsoffertes zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen op de markt tussen de datum van de offerte, de uiteindelijke datum van aanvaarding van de offerte en de uiteindelijke datum van levering of afhaling van de producten.

 3. Alle leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven, zonder dat hieruit enige verbintenis in hoofde van de verkoper voortvloeit. Het verstrijken van de leveringstermijn is geen grond tot vernietiging, noch ontbinding van de overeenkomst en kan evenmin aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding.

 4. De koopwaren reizen uitsluitend op risico van de koper en dit in alle gevallen.

 5. Alle klachten i.v.m. leveringen moeten behoorlijk gegrond en gemotiveerd uiterlijk binnen de DRIE

  dagen na levering of plaatsing van de goederen schriftelijk worden geformuleerd. De koper dient m.a.w. onmiddellijk na
  levering of plaatsing de aangekochte goederen na te kijken en te inspecteren op eventuele gebreken, met schriftelijke kennisgeving ervan aan de verkoper binnen de DRIE dagen na ontvangst van de levering of plaatsing. Indien er goederen besteld worden voor eigen plaatsing en/of met eigen opmeting is de koper zelf verantwoordelijk voor de juistheid en correctheid van de opgegeven maatvoeringen. Aanpassingen aan de

  door de koper opgegeven maatvoering zijn enkel mogelijk mits bijkomende betaling door de koper voor deze aanpassingen. Teveel door de koper bestelde goederen kunnen in geen geval teruggenomen worden. Enkel volledige loten van bestelde goederen in hun originele verpakking kunnen in onderling akkoord binnen uiterlijk 14 dagen na plaatsing teruggenomen worden tegen een vergoeding van 20 % als dekking van de kosten van administratie, verwerking, opslag en herbestemming van de afgenomen goederen.

 6. Alle facturen en rekeningen zijn contant betaalbaar in België, Beringen op de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk op de factuur of rekening een andere datum wordt vermeld.

 7. Als datum van ontvangst van de betaling geldt enkel de datum waarop de betaling op de rekening van de verkoper is ontvangen volgens het bankrekeninguittreksel.

 8. Elke laattijdige betaling brengt van rechtswege en zonder dat hiervoor ingebrekestelling nodig is een interest op van 10 % per jaar. Bovendien is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 %. Alle kosten van invordering wegens de wanbetaling komen ten laste van de debiteur, met inbegrip van de kosten van aanmaningen: rato van 15 euro per aanmaning en de overige invorderingskosten volgens de werkelijke kostprijs.

 9. De geleverde koopwaar blijft eigendom van de verkoper tot volledige uitvoering van zijn verbintenissen door de koper.

 10. Ingeval van wanbetaling van een factuur of rekening in het kader van opeenvolgende leveringen aan eenzelfde koper, zelfs al hebben deze leveringen betrekking op andere werven of afzonderlijke offertes of bestellingen, heeft de verkoper het recht alle andere leveringen van nog lopende bestellingen te schorsen zonder voorafgaande ingebrekestelling, en tot volledige vereffening van de nog openstaande factuur of rekening.

 11. Elk voorschot betaald door de verkoper wordt enkel terugbetaald in het geval dat de verkoper kans heeft op annulatie van bestelde goeden bij derden.

 12. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn ook enkel de Belgische Rechtbanken bevoegd om hiervan kennis te nemen, meer bepaald deze van het gerechtelijk arrondissement Hasselt. De facturen zijn betaalbaar in België, Beringen

bottom of page